Unia Europejska w trosce o środowisko

Unia Europejska postawiła sobie ambitne cele w zakresie ochrony klimatu i chce je osiągnąć do 2020 roku. Cele te zostały zdefiniowane pod hasłem 20/20/20 (pakiet 3x20).

Ich realizacja zakłada zwiększenie o 20% zużycia energii ze źródeł odnawialnych przy równoczesnym obniżeniu zużycia energii pierwotnej i emisji CO2 w porównaniu do 1990 roku.

Erp Wytyczne

 

Dyrektywa 2009/125/WE uchwalona przez UE dotyczy zasad ustalania wymogów dla produktów związanych z energią (Energy-related Products - ErP). Dotyczy to w szczególności aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu, celem poprawy ekologiczności urządzenia podczas całego cyklu życia. Od 1 stycznia 2013 roku przepisy Dyrektywy mają zastosowanie dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej poniżej 12 kW - od tego momentu, wszystkie jednostki, wykorzystywane na rynku europejskim muszą spełnić jej wymogi.

 

[ Klimatyzatory Midea spełniają wymogi europejskiej Dyrektywy ErP. ]